Uchwała

Uchwała Nr XXII/174/2017

Rady Gimny Zarzecze

z dnia 30 marca 2017 roku

Uchwała Nr XIV/93/2012

Rady Gminy Zarzecze

z dnia 29 lutego 2012 roku

w sprawie utworzenia od dnia 1 września 2012 roku 
Zespołu Szkół w Zarzeczu

Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 58 i w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz wyrażeniu opinii przez Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zarzeczu oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu, uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2012r. tworzy się  Zespół Szkół w Zarzeczu zwany dalej Zespołem, w skład którego wchodzą:

  1. 1)Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zarzeczu.
  2. 2)Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu.

§ 2

Obwód Zespołu Szkół w Zarzeczu będzie obejmował obwody szkół wchodzących w skład zespołu.

§ 3

Akt Założycielski Zespołu Szkół w Zarzeczu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Nadaje się Zespołowi Szkół w Zarzeczu Statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

  1. 1.Zespół przejmie składniki majątkowe szkół o których mowa w § 1.
  2. 2.Pracownicy szkół wchodzących w skład Zespołu stają się z dniem 1 września 2012r. pracownikami Zespołu.

§ 6

  1. 1.Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół w Zarzeczu jest Gmina Zarzecze.
  2. 2.Nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu Szkół w Zarzeczu sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XIV/93/2012

Rady Gminy Zarzecze

z dnia 29 lutego 2012 roku

Akt Założycielski

Zespołu Szkół w Zarzeczu

Sporządzony na podstawie art. 58 ust. 1, 2, art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

§ 1

Zakłada się z dniem 1 września 2012r. Zespół Szkół w Zarzeczu.

§ 2

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

  1. 1)Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zarzeczu.
  2. 2)Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarzeczu.

§ 3

Siedziba Zespołu Szkół w Zarzeczu znajduje się w budynku nr 9a w Zarzeczu, 37-205 Zarzecze.

§ 4

Obwód Zespołu Szkół w Zarzeczu obejmuje obwody placówek wchodzących w skład zespołu tj.:

  1. Z obwodu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła w Zarzeczu tj. Zarzecze, Kisielów, Łapajówka, Zalesie
  2. Z obwodu Publicznego im. Jana Pawła II w Zarzeczu tj. Zarzecze, Kisielów, Łapajówka, Zalesie, Pełnatycze, Rożniatów, Siennów