Zarządzenie nr 20/2021/2022

Dyrektora Zespołu Szkół w Zarzeczu w sprawie:

dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zgodnie z § 5, ust. 2, pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093), dzień 2 V 2022 r., będzie dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół w Zarzeczu.

Zarzecze 26. 04. 2022 r.

By admin